CG-Raad - Ieder(in)   2011 – 2013

Ieder(in) is een landelijke koepelorganisatie van ruim 120 patientverenigingen met een vrijwillig bestuur dat ondersteund wordt door een professioneel bureau. De vereniging stond voor een grote uitdaging nl. de fusie met de Nederlandse Patienten Federatie was afgeblazen, er was onvrede bij diverse externe partijen over de werkwijze van de CG-raad, de samenwerking tussen collega koepels was minimaal en gespannen. De leden voelde zich niet betrokken en de overheid besloot tot een aqute bezuiniging van ruim 75%. Gezien de korte tijdspanne was direct ingrijpen noodzakelijk, maar zonder inhoudelijk en gezamenlijk toekomstperpectief is dat een ware uitdaging. Met volle inzet in deze periode vorm gegeven aan het waarborgen van de continuïteit, het formuleren van en invulling geven aan de visie, missie en daarbij behorende activiteiten van de de organisatie. Zowel inhoudelijk (belangenbehartiging) als organisatorisch (fuseren met Platform VG). Het complete pakket van taken is in deze periode ter hand genomen. Ieder(in) draagt in vele facetten van de organisatie nog steeds mijn handtekening.

Als Directeur a.i. van

  • Verantwoordelijk voor sanering CG-raad door opgelegde subsidiekorting van 75%.
  • Verantwoordelijk voor herinrichting landelijk bureau (65 fte) en realiseren van gezonde toekomstbestendige financiële en organisatorische bedrijfsvoering
  • Verantwoordelijk voor totale voorbereiding fusie met Platform VG
  • Verantwoordelijk voor herstel samenwerking diverse stakeholders en partners.
  • Woordvoerder / representatie (diverse media)
  • Lobby/belangenbehartiging rondom thema’s als Curatieve zorg/Langdurige zorg/PGB/Onderwijs/ Mobiliteit/Arbeid voor mensen met Chronische aandoening en/of lichamelijke handicap
  • Inhoudelijke vertegenwoordiging binnen wetgevingstrajecten ten behoeve van decentralisatie (wet WMO / Participatiewet / Wet Langdurige Zorg / Ratificatie VN-verdrag voor mensen met een handicap)